PANORAMA MA BLUESA!

Szanowni Państwo! W ramach nadchodzącej 37. edycji Rawa Blues Festiwal zapraszamy do udziału w akcji promocyjnej, której nagrodą jest wejściówka na wydarzenie! Szczegóły akcji dostępne są bezpośrednio w naszym lokalu oraz na profilu na Facebooku. Akcja trwa do piątku 29 września 2017 do godziny 11.00!

guitar-1537991_1920

Regulamin akcji promocyjnej „Panorama ma bluesa”.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady akcji promocyjnej „Panorama ma bluesa” dla klientów Klubu Panorama.
 2. Organizatorem Akcji promocyjnej jest Klub Panorama (zwany dalej „Organizatorem”).
 3. Akcja promocyjna rozpocznie się w dniu 26 września 2017 roku o godzinie 12.00, a zakończy się dnia 29 września 2017 roku o godzinie 11.00
 4. Niniejsza Akcja promocyjna nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz inne podmioty bezpośrednio zaangażowane w przeprowadzenie Akcji promocyjnej, a także członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób (małżonkowie, dzieci, rodzice, rodzeństwo).

 

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna „Panorama ma bluesa” odbędzie się od 26 września do 29 września 2017 roku na następujących zasadach:

1.1. Warunkiem uczestnictwa w Akcji promocyjnej jest dokonanie udostępnienie materiału na temat akcji promocyjnej (posta) z profilu Klubu Panorama na Facebooku i odpowiedzenie na pytanie „za co kochasz bluesa?” lub odpowiedzenie na pytanie za pomocą specjalnych kart pozostawionych przed barem w Klubie Panorama.

1.2. Komisja Konkursowa wybierze najciekawsze odpowiedzi i wybierze zwycięzców.

1.3. Nagrodami w konkursie są bilety na 37. Edycję Rawa Blues Festiwal w Katowicach.

1.4. Zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną do 29 września 2017.

1.5. Bilety będą dostępne do odbioru w Klubie Panorama.

1.6. W puli akcji promocyjnej jest 5 podwójnych zaproszeń.

 1. Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za bilety, ani też prawo do żądania innej nagrody o tej samej wartości co bilet.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wzięcie udziału w Akcji promocyjnej oznacza zgodę jej uczestnika na warunki Akcji promocyjnej określone niniejszym Regulaminem. Regulamin akcji promocyjnej dostępny będzie na stronie internetowej Klubu Panorama (www.panorama-klub.pl).
 2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad Akcji promocyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków zgodnie z obowiązującym prawem i zasadami współżycia społecznego.
 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o ochronie danych osobowych.